REPOZITORIU UPSC

Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice

Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice

 

MATERIALELE CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAȚIONALE

CONDIȚII PEDAGOGICE DE OPTIMIZARE A ÎNVĂȚĂRII ÎN POST CRIZĂ PANDEMICĂ PRIN PRISMA DEZVOLTĂRII GÂNDIRII ȘTIINȚIFICE

SESIUNEA PLENARĂ

SANDULEAC Sergiu (Moldova)
Gândirea științifică – concept fundamental în profesionalizarea cadrelor didactice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p9-15

9

CUZNEȚOV Larisa (Moldova)
Educația pe parcursul vieții și autoperfecționarea - oportunități sociopsihopedagogice de eficientizare a dezvoltării gândirii științifice la cadrele didactice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p16-22

16


ATELIERUL nr. 1

Gândirea științifică a cadrului didactic în contextul Educației permanente: abordări teoretico-aplicative

GROZA Angela (Moldova)
Dezvoltarea gândirii științifice în procesul educațional
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p23-28

23

CARABET Natalia (Moldova)
Autoefeiciența cadrelor didactice din perspectiva dezvoltării gândirii știintifice a elevilor
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p29-35

29

PATRAȘCU Dumitru (Moldova)
Dezvoltarea gândirii științifice prin intermediul pedagogiei muzeale: perspective și strategii
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p36-38

36

ZUBENSCHI Mariana (Moldova)
Impactul tehnologiilor inovatoare asupra stării de echilibru profesional
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p39-44

39

CHETROSU Anca Nicoleta (România)
Tipuri de activități didactice care duc la dezvoltarea gândirii științifice în cadrul orelor de limba și literatura română
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p45-48

45

DUMITRAȘCU Doina Maria (România)
Gândirea spațială geografică, expresie a gândirii științifice – abilitate a competenței de investigare
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p49-53

49

MIHAI Felicia (România)
Formarea noțiunilor științifice la elevii cu deficiență mintală
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p54-60

54

OLOIERU Anastasia (Moldova)
Gândirea economică - derivată a gândirii științifice, premisă în luare unor decizii eficiente
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p61-64

61

IONESCU Mariana (România)
Gândirea științifică a cadrului didactic în contextual educației permanente
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p65-67

65

CERNEI Andriana (Moldova)
Cunoașterea științifică – etapă incipientă pentru realizarea experimentelor în științe umanistice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p68-73

68

GAMBASHIDZE Nino (Georgia)
Transactional Distance Theory and Compulsory Switching to Remote Teaching due to pandemic in Georgia
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p74-84

74

MUNTEANU Angela (Moldova)
Actualitatea și importanța educației muzeale prin colaborare a instituției de învățământ cu familia în contextul gândirii științifice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p85-90

85

PĂTRAȘCU Alexandra (România)
Motivația elevilor liceeni-factor în formarea competențelor specifice geografiei în contextul gândirii științifice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p91-95

91

STANCIU Adelin (România)
Dezvoltarea competențelor științifice și abilităților practice în lucrările de laborator la disciplina biologie
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p96-99

96

CHESARU Nicoleta (România)
Antrenament practic în dezvoltarea gândirii științifice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p100-103

100

JUVERDEANU Gabriela, ERHAN Luminița (România)
Aplicarea gândirii științifice și a metodelor de eficientizare a lecțiilor de specialitate și instruire practică în predarea online în învățământul professional
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p104-113

104

ATELIERUL nr. 2

Valorificarea tehnologiilor informaționale în contextul dezvoltării gândirii științifice la cadrele didactice

ZUBENSCHI Ecaterina (Moldova)
Sisteme populare de e-learning sincrone, asincrone și hibride
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p114-127

114

RAILEANU Olga (Moldova)
Condiții psihopedagogice de optimizare a învățării online
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p128-132

128

GOROBEȚ Evelina (Moldova)
Condiții pedagogice de optimizare a procesului de predare-învățare a limbilor străine în mediul online
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p133-140

133

IORDACHE (NEAGU) Marieta (România)
Impactul utilizării manualelor digitale în formarea gândirii științifice la disciplina Științe ale naturii
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p141-145

141

STANCIU Florentina (România)
Formarea competenței de comunicare în limba franceză în învățarea online prin utilizarea eficientă a secvențelor video
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p146-150

146

NICOLESCU Alexandra-Cristina (România)
Optimizarea performanțelor sportive prin tehnici de relaxare și vizualizare. Adaptare și limitare în practica online
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p151-156

151

ONECI Andra, JOIȚA Maria-Magdalena (România)
Tehnologiile informaționale în interiorul și în afara sălii de clasă
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p157-163

157

STANCIU Carmen (România)
Strategii didactice utilizate în postcriză pandemică ce stimulează gândirea laterală a elevilor
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p164-171

164

CHERECHEȘ Eusebiu (România)
Școala defavorizată în contextual crizei pandemice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p172-176

172

COROI Marinela Diana (România)
Importanța alfabetizării digitale în învățământul primar
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p177-181

177

CÎRSTEA Beatrice-Elena (România)
Școala în contextul crizei pandemice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p182-184

182

STAMIN Cristina Manuela (România)
Tehnologiile digitale în sprijinul elevilor, profesorilor și părinților
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p185-187

185

ZUBENSCHI Ecaterina, ZUBENSCHI Mariana (Moldova)
Incursiuni în cunoașterea de navigare on-line
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p188-202

188

GOROBEȚ Evelina (Moldova)
Adaptare contextual-pandemică a practicii pedagogice în mediul online. Orientări moderne în formarea profesională a cadrelor didactice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p203-209

203

IANCU Aurelia (România)
Integrarea softului educațional în activitatea preșcolarilor
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p210-217

210

ATELIERUL nr. 3

Colaborarea instituție de învățământ – familie – comunitate în contextul crizei pandemice

CUZNEȚOV Larisa, CALARAȘ Carolina (Moldova)
Consilierea sistemică a familiei cu elevi de vârstă școlară mică în perioada crizei pandemice și post pandemice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p218-225

218

CALARAȘ Carolina (Moldova)
Consilierea psihopedagogică a familiei ca factor de eficientizare a comunicării și relaționării intergeneraționale
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p226-230

226

ZGUREANU Rita (Moldova)
Colaborarea dintre școală şi familie în contextul crizei pandemice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p231-234

231

HOIDRAG Traian (România)
Parteneriatul între instituție de învățământ, familie și comunitate pentru recuperarea adolescenților cu comportamente adictive
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p235-242

235

SIMCENCO Irina (Moldova)
Colaborarea școală-familie în contextul pandemiei și dezvoltarea gândirii științifice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p243-248

243

LEUȚANU Gabriela (România)
Implicarea psihologiei ca știință în activitatea didactică prin scăderea anxietății la elevi și la cadrele didactice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p249-254

249

STANCIU Mirela (România)
Dezvoltarea afectivă a adolescentului, baza atitudinii pozitive, în situații de criză
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p255-258

255

MEIROȘU Ionela (România)
Familia-factor favorizant în predarea online la preșcolari
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p259-261

259

FILIPSKI Tatiana (Moldova)
Valorificarea educației muzeale a elevilor în cadrul colaborării școală-muzeu-familie-comunitate în contextul crizei pandemice
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p262-267

262

FLOROAIA Mihai (România)
Rolul educației religioase în dezvoltarea competențelor specifice profilului de formare al absolventului de liceu
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p268-273

268

HÎNCU Ionela (Moldova)
Competenţele muzical-interpretative şi rolul lor în formarea profesorului de educaţie muzicală
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p274-277

274

HONGU Mădălina (România)
Impactul Covid -19 asupra şcolarului mic şi a familiei din mediul rural
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p278-280

278

BEJENARI Ludmila (Moldova)
Interacțiunea Serviciu de asistență psihopedagogică - familie: strategii moderne de colaborare în perioada pandemică
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p281-284

281

DAN Diana Valentina (România)
Rolul familiei în cadrul școlii online
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p285-294

285

POPESCU Gabriela Adriana (România)
Triada educaţiei ȋn contextul pandemiei de Covid-19. Provocǎri şi strategii
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p295-299

295

DRAGOMIR Magdalena (România)
Securitatea emoţională – factor de rezilienţă al copilului în procesul educaţional
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p300-303

300

GUŢU Andrei (România)
Impactul pandemiei asupra educaţiei
DOI: 10.46728/c.18-06-2021.p304-310

304

Recent Submissions

View more