REPOZITORIU UPSC

Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor

Show simple item record

dc.contributor.advisor BOROZAN, Maia
dc.contributor.author BEȚIVU, Aurelia
dc.date.accessioned 2021-06-25T13:01:09Z
dc.date.available 2021-06-25T13:01:09Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation BEȚIVU, Aurelia. Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor: 531.01.- Teoria generală a educației: tz. doct. în științe ale educației. Cond. şt. BOROZAN Maia. Chişinău, 2021. 226 p. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2576
dc.description Teza & Rezumat (engleză, romană) en_US
dc.description.abstract Obiectivele cercetării: stabilirea reperelor teoretice ale existenței umane și a orientărilor științifice în evoluția conceptului de stil existențial; elucidarea preocupărilor axiologice ale adolescenților în contextul crizei valorilor; elaborarea și întemeierea științifică a Modelului conceptual al stilului existențial contemporan; elaborarea și descrierea indicatorilor, descriptorilor și a valorilor stilului existențial în contextul educației axiologice; evaluarea stilului existențial al adolescenților din perspectiva cadrelor didactice și a adolescenților; elaborarea și validarea experimentală a Programului strategic de formare a stilului existențial al adolescenților. Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în: determinarea reperelor teoretice privind stilul existențial; elaborarea indicatorilor și a descriptorilor valorilor stilului existențial contemporan din perspectiva calității vieții; elaborarea și întemeierea științifică a Modelului conceptual al SEC; elaborarea noilor cunoștințe științifice privind stilul existențial al adolescenților (definirea conceptului stil existențial contemporan); descrierea valorilor SEC al adolescenților și formularea concluziilor științifice privind formarea SEC al adolescenților. Rezultate obținute ce contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante în cercetare vizează: reperele teoretice privind stilul existențial, caracteristicile crizei valorilor, Modelul conceptual al SEC, noi cunoștințe științifice privind SEC al adolescenților (definiția conceptului SEC), indicatorii și descriptorii stilului existențial din perspectiva calității vieții, valorile stilului existențial, criteriile de evaluare a SEC, instrumentele de evaluare a stilului existențial al adolescenților, Programul strategic de formare a SEC al adolescenților în contextul crizei mondiale a educației asigurând creșterea calității vieții adolescenților, ce au contribuit la dezvoltarea teoriei generale a educației. en_US
dc.description.abstract the lifestyle values in adolescents in the context of the value crisis specific to contemporary society. . Research objectives: to establish the theoretical framework of human existence and scientific guidelines in the evolution of the concept of lifestyle; to elucidate the axiological concerns of the adolescents in the context of value crisis; to elaborate and scientifically construct the Conceptual Model of the contemporary lifestyle; to elaborate and describe the lifestyle indicators, descriptors and values in the context of axiological education; to evaluate the CLS of adolescents from the perspective of teachers and adolescents; to elaborate and experimentally validate the Strategic Program for forming the lifestyle values in adolescents. Scientific originality and novelty of the research consists in: determining the theoretical framework regarding the lifestyle; elaboration of indicators and descriptors of the contemporary lifestyle values from the perspective of quality of life; elaboration and scientific foundation of the CSL Conceptual Model; developing new scientific knowledge on the adolescents’ lifestyle (defining the concept of contemporary lifestyle); describing the adolescents’ lifestyle values and formulating scientific conclusions regarding the adolescents’ lifestyle formation. The obtained results that contribute to solving and important scientific issue in the research aim at: theoretical framework on lifestyle, characteristics of the values crisis, CLS Conceptual model, new scientific knowledge on the adolescents’ lifestyle (definition of CLS concept), lifestyle indicators from the perspective of quality of life, adolescents’ lifestyle values, CLS evaluation criteria, tools for evaluating the adolescents’ lifestyle, Strategic Program for forming the lifestyle values in adolescents in the context of global education crisis ensuring the increase of the adolescents quality of life, that contributed to the development of the general theory of education.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Adolescenți en_US
dc.subject Stil de viață en_US
dc.subject Criză a valorilor en_US
dc.subject Valori ale stilului existențial en_US
dc.subject Adolescents en_US
dc.subject Value crisis en_US
dc.subject Lifestyle indicators en_US
dc.subject Descriptors and values en_US
dc.title Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account