REPOZITORIU UPSC

Formarea gândirii ştiinţifice la studenții din învățământul universitar

Show simple item record

dc.contributor.advisor RACU, Jana
dc.contributor.author SANDULEAC, Sergiu
dc.date.accessioned 2019-07-15T08:48:59Z
dc.date.available 2019-07-15T08:48:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.other CZU: 37.015.3:378 (043.3)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1627
dc.description Teză de doctor în psihologie. Specialitatea 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională en_US
dc.description.abstract Structura tezei: Teza constă din introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 229 de titluri, 25 anexe, glosar şi este perfectată pe 144 pagini, inclusiv 56 figuri şi 15 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice. Scopul lucrării. Reprezentarea complexă despre gândirea științifică la studenții din învățământul universitar cu evidențierea componentelor și condițiilor de dezvoltare a gândirii științifice, legătura acesteia cu diferite aspecte individuale ale personalității și a condițiilor de formare a acesteia în cadrul învățământului universitar. Scopul lucrării a fost realizat printr-un şir de obiective: studierea nivelului gândirii științifice, gândirii critice și a condiţiilor de formare a acesteia la studenții din ciclul I și II universitar și cu diferite profiluri; evidențierea componentelor ce contribuie la dezvoltarea gândirii științifice la studenți; stabilirea interrelației dintre gândire științifică – gândire logică – potențialul de cercetare și stilul gândirii; evidențierea profilului psihologic al studenților cu nivel înalt al gândirii științifice; selectarea și elaborarea metodelor de formare a gândirii ştiinţifice; elaborarea, implementarea și evaluarea eficienței programului de formare a gândirii ştiinţifice la studenţi. en_US
dc.description.abstract The structure of the thesis: The thesis includes the introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, references from 229 titles, 25 annexes, and glossary, it is perfected on 144 pages, including 56 figures and 15 tables. The results are published in 14 scientifically works. The aim of the study consists in complex representation of scientific thinking in university students, indicating factors, conditions and mechanisms for the development of scientific thinking and the relationship with the various individual aspects of personality and the conditions of its formation in university education. The aim of the work was done by several objectives: to analyze of the level of scientific thinking, critical thinking, and the conditions of its formation in the I and II cycle of study with different academic learning profiles; to identify the factors that contribute to the development of scientific thinking in students; to establish the correlation between scientific thinking - logical thinking - research potential and style of thinking; to make profile of students with a high level of scientific thinking; to choose teaching methods for development of scientific thinking; to elaborate, implement and evaluate the formative program to develop students’ scientific thinking.
dc.description.abstract Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, трех глав, общих выводов и рекомендаций, библиографии из 229 названий, 25 приложений, категориального аппарата, 144 страниц основного текста, включает 56 рисунков и 15 таблиц. Результаты исследования опубликованы в 14 научных работах. Цель работы. Комплексное изучение научного мышления у студентов. Выделение компонентов, условий и механизмов развития научного мышления в системе высшего образования, а также установление взаимосвязи научного мышления с различными аспектами личности. Эта цель была реализована с помощью ряда задач: определение уровня научного мышления, критического мышления и особенностей формирования научного мышления в I и II цикле обучения у студентов с различными академическими профилями обучения, выявление факторов, которые способствуют развитию научного мышления, установление взаимосвязей между научным мышлением - логическим мышлением - научно-исследовательским потенциалом и стилем мышления; выделение психологического профиля студентов с высоким уровнем научного мышления; выбор и разработка методов формирования научного мышления; реализация и оценка эффективности программы формирования научного мышления у студентов.
dc.language.iso ro en_US
dc.subject gândire en_US
dc.subject gândire ştiinţifică en_US
dc.subject gândire critică en_US
dc.subject gândire logică en_US
dc.subject dezvoltarea gândirii științifice en_US
dc.subject formarea gândirii științifice en_US
dc.subject inteligență en_US
dc.subject aptitudini organizatorice en_US
dc.subject stilul gândirii en_US
dc.subject мышление en_US
dc.subject научное мышление en_US
dc.subject критическое мышление en_US
dc.subject логическое мышление en_US
dc.subject развитие научного мышления en_US
dc.subject формирование научного мышления en_US
dc.subject интеллект en_US
dc.subject коммуникативные навыки en_US
dc.subject организационные навыки en_US
dc.subject стиль мышления en_US
dc.subject thinking, scientific thinking
dc.subject critical thinking
dc.subject logical thinking
dc.subject the development of scientific thinking and the formation of scientific thought
dc.subject way of thinking
dc.subject intelligence
dc.subject communication skills
dc.subject organizational skills
dc.subject thinking style
dc.subject aptitudinile comunicative
dc.title Formarea gândirii ştiinţifice la studenții din învățământul universitar en_US
dc.title.alternative Формирование научного мышления у студентов высших учебных заведений. Диссертация на соискание степени доктора психологических наук
dc.title.alternative Scientific thinking formation in students from higher education
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account